close
InstagramYoutube

Regulamin

 

REGULAMIN

KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ PRIMADENT
 

Umawianie pacjentów na wizytę

Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z Pacjentem na wstępnej konsultacji. Na każdą wizytę Pacjent powinien się zapisać po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty  (telefonicznie lub osobiście). Lekarz nie udziela konsultacji dotyczących wariantów leczenia przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu stomatologicznym w gabinecie (z wyjątkiem konsultacji i porad po zabiegu). W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych Rejestracja może odmówić umówienia Pacjenta na wizytę, jak również Lekarz może odmówić przyjęcia Pacjenta.

 

Potwierdzanie wizyt

Każda wizyta potwierdzana jest z jednodniowym wyprzedzeniem przez Rejestrację Kliniki poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku braku możliwości skontaktowania się, wysyłana jest wiadomość SMS lub mail z prośbą o potwierdzenie wizyty. Brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej od Pacjenta powoduje anulowanie wizyty.  Jeśli Pacjent ma wyznaczonych kilka terminów wizyt i nie ma z nim kontaktu oraz nie zgłosił się na wizytę, to każdy kolejny umówiony termin zostaje anulowany. W razie zmiany numeru kontaktowego i adresu email prosimy o poinformowanie o tym fakcie Rejestrację. Pacjent mieszkający zagranicą zobowiązany jest zgłosić ten fakt Rejestracji oraz podać dodatkowo polski kontaktowy numer telefonu i/lub do bliskiej osoby mieszkającej w Polsce, w celu bezproblemowego kontaktu. W przypadku braku potwierdzenia wizyty ze strony Rejestracji, obowiązkiem Pacjenta jest kontakt z Kliniką, w celu upewnienia się, że dana wizyta jest aktualna. Jeżeli z jakiejś przyczyny pacjent nie może przybyć na umówioną wizytę, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym Rejestrację Kliniki.

 

Kolejność przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Zależy nam na dobrej organizacji pracy Kliniki, szanujemy czas naszych Pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety, czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają (nawet standardowego leczenia nie można precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych). Może się, więc zdarzyć, że kolejny Pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem, za co z góry przepraszamy i prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.

 

Opłaty i plan leczenia

Wysokość opłat za poszczególne świadczenia określona jest w cenniku, który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.primadent.pl w zakładce Strefa Pacjenta - Cennik (http://www.primadent.pl/cennik.html) oraz w naszej placówce. Wykonanie planowanej u Pacjenta pracy protetycznej nastąpi po wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% jej wartości, przed rozpoczęciem leczenia i opłaceniu pozostałej kwoty przed oddaniem pracy protetycznej. Plan leczenia przedstawiony na konsultacji oraz jego koszt jest orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na złożoność tego typu leczenia. O ewentualnych zmianach planu leczenia oraz kosztach, Pacjent zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku niejasności, co do planu bądź kosztów leczenia, prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym za pośrednictwem Rejestracji.

 

Pacjenci z bólem, awarią po godz. 19:00, w weekend lub święta

Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla Pacjentów ”bólowych” ani nagłych przypadków. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby będące naszymi stałymi i długoletnimi Pacjentami, którym staramy się nigdy nie odmawiać pomocy, np. w przypadku powikłań bólowych lub wymagających szybkiej interwencji lekarza. Tacy Pacjenci płacą za leczenie regularną cenę z cennika. Przez pojęcie stały  i długoletni Pacjent należy rozumieć Pacjenta, który zgłasza się na wizyty co 6/12 miesięcy. Wszystkich innych Pacjentów pierwszorazowych i nie będących naszymi stałymi i systematycznymi klientami oraz niezapisani w weekend lub święta z wyprzedzeniem, obowiązują ceny  o 50% wyższe niż z cennika (w tygodniu od poniedziałku do piątku po godz. 19:00 o 30% wyższe ceny). Osoby z bólem lub awarią w miarę możliwości przyjmiemy w danym dniu, w godzinach pracy Kliniki, pomiędzy wcześniej umówionymi Pacjentami (przy wygospodarowaniu rezerwy czasowej, co czasami wiąże się z oczekiwaniem w poczekalni). Prosimy o kontakt z Kliniką, z odpowiednim wyprzedzeniem, podamy wówczas przybliżony przedział czasowy przyjęcia przez lekarza, dzięki temu nie będą musieli Państwo czekać na przyjęcie tracąc swój czas. Prosimy wziąć pod uwagę, iż może zdarzyć się sytuacja, że nie będzie możliwości przyjęcia Pacjenta w danym dniu. Wówczas wyznaczamy termin
w dniu kolejnym.

 

Odwoływanie wizyt

Obowiązkiem Pacjenta jest powiadomienie Rejestracji Kliniki o rezygnacji z umówionej wizyty, gdyż opłata za nieodwołanie wizyty i zarezerwowany bez potrzeby czas lekarza i asystentki lub higienisty wynosi 100,00 PLN za każde 30 minut.

Prosimy o odwołanie wizyty 1 dzień wcześniej. Dzięki temu, inny Pacjent z listy rezerwowej lub z bólem / awarią / po urazie / wypadku będzie mógł skorzystać z tego zwolnionego w grafiku miejsca.

 

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany
na wizytę Pacjent lub ponadplanowy Pacjent z bólem / awarią / po urazie / wypadku.

 

Leczenie dzieci (małoletnich do 16 roku życia)

Lekarz zgodnie z art. 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie może wykonać zabiegu, przeprowadzić leczenia lub diagnostyki (wykonać przegląd i/lub dokumentację RTG) u Pacjenta małoletniego poniżej 16 roku życia, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego. Dlatego w przypadku jeśli dziecko przychodzi na wizytę bez rodzica lub opiekuna ustawowego  (np. z babcią, dziadkiem, ciocią itp.) wymagana jest wówczas pisemna zgoda rodzica lub opiekuna ustawowego oraz potwierdzenie telefoniczne jego danych osobowych przez pracownika Rejestracji.

 

Płatności

W Klinice Primadent akceptujemy następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza / kredytowa, raty (po spełnieniu wymaganych formalności. Decyzja kredytowa uzależniona jest od oceny ryzyka i indywidualnej sytuacji klienta). Istnieje możliwość płatności przelewem (przedpłaty) jedynie w przypadku jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym Kliniki przed wizytą.

 

Rękojmia

W trosce o dobro Pacjenta pracownicy i współpracownicy Kliniki wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy 2-letniej rękojmi na leczenie zachowawcze (wypełnienia) oraz na leczenie protetyczne (korony, mosty, licówki, onlay, inlay, wkłady koronowo-korzeniowe). Na wypełnienia wykonywane pod mikroskopem oraz leczenie kanałowe udzielamy  5-letniej rękojmi.  Rocznej rękojmi udzielamy na wypełnienia w zębach mlecznych (z wyłączeniem wypełnień wykonywanych  w syropie Dormicum). Na protezy udzielamy rocznej rękojmi. Natomiast na implanty: Ankylos 10-letniej, Astra dożywotniej rękojmi. Warunkiem utrzymania rękojmi jest stosowanie się do zaleceń  lekarza oraz zgłaszanie się na regularne wizyty kontrolne  (co 6 miesięcy), podczas których (jeśli zajdzie taka potrzeba) wykonane będą konieczne, odpłatne zabiegi podtrzymujące efekty leczenia (np. skaling, fluoryzacja itp.) oraz zdjęcia RTG lub CBVT. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent: przerwał zaplanowane leczenie, nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej, nie zgłasza się na co półroczne wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia, użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza, samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego, uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień, cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami), nie uzupełnił brakujących zębów (wskutek czego dochodzi do przeciążeń  i zaburzeń zgryzu), ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez, uszkodził protezę poza jamą ustną.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej dostępne są w Rejestracji Kliniki oraz na naszej stronie internetowej www.primadent.pl w zakładce Strefa Pacjenta - Regulamin (http://www.primadent.pl/regulamin.html).
 

Ankieta zdrowia

Każdy pacjent w czasie pierwszej (lub kolejnej wizyty) jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zdrowia (aktualizacji ankiety), czyli wywiadu lekarskiego. Odmowa wypełnienia, może skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 

Warunki umieszczania / pozostawiania odzieży wierzchniej i rzeczy osobistych w poczekalni

Personel Kliniki nie odpowiada za rzeczy Pacjentów pozostawione w szafach i na poczekalniach. Poczekalnia (w tym szafa na odzież wierzchnią) jest miejscem ogólnodostępnym. Personel Kliniki Primadent skoncentrowany jest na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, i nie może zajmować się opieką nad odzieżą lub innymi przedmiotami Pacjentów. W związku z powyższym nie należy  pozostawiać  w poczekalni (w tym w szafie na odzież wierzchnią) przedmiotów wartościowych. W przypadku potrzeby zabezpieczenia przedmiotów wartościowych należy poinformować o tym fakcie personel Rejestracji, Lekarza lub pozostały personel medyczny i powierzenia im w/w rzeczy na przechowanie w odrębnym niż poczekalnia pomieszczeniu lub zamkniętej szafie.

 

Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych

na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno Pacjenta jak i cały personel Kliniki.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Ogólne zasady udzielania świadczeń w Klinice Stomatologicznej ”Primadent” zostały ujęte w niniejszym Regulaminie,
który obowiązuje od dn. 18.12.2018 r. Rozpoczęcie leczenia w naszej placówce oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych.  
2)  Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną: 
•  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, 
•  osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie,  
•  uprawnionym organom.  
3)  Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujących formach*:  
•  do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,  
•  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,  
•  poprzez wydanie kserokopii, 
•  dokumentacja diagnostyczna (zdjęcia RVG, zdjęcie panoramiczne, tomografia komputerowa) wydawane są w formie 
cyfrowej na elektronicznym nośniku danych, 
•  zdjęcia fotograficzne pacjenta wydawane są w formie cyfrowej na elektronicznym nośniku danych. 
4)  Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.  
5)  Wgląd w dokumentację medyczną następuje w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym 
terminie. 
6)  W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba 
upoważniona  przez  niego  składa  pisemny,  ustny  lub  w  formie  elektronicznej  wniosek o wydanie  dokumentacji  medycznej.  
W  formie  pisemnej  wniosek  jest  dostępny  w  Rejestracji  NZOZ  Primadent  s.c.  Do  wniosku  należy  dołączyć  pisemne 
upoważnienie do wydania dokumentacji w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej. 
7)  Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy z dowodem osobistym lub 
innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.  
8)  Dokumentacja wydawana jest niezwłocznie od złożenia wniosku, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia 
wniosku, po ustaleniu terminu wydania dokumentacji. 
9) Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii NZOZ Primadent s.c. pobiera opłatę: 
•  0,34 zł brutto za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej, 
•  9,68 zł brutto za 1 stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej, 
•  1,94 zł brutto za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych (wersja elektroniczna na płycie CD). 1  
10)  Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy, opłata nie jest pobierana. 
11)  Jeżeli  pacjent  wnosi  o  przesłanie  dokumentacji  medycznej  drogą  pocztową  lub  kurierem,  to  ustala  się  koszt  takiego 
przesłania,  a  następnie  informuje  pacjenta.  Dokumentacja  jest  wysyłana  dopiero  po  zaksięgowaniu  wpłaty  od  pacjenta  za  
koszty wysłania drogą pocztowa lub kurierem. 
 
Podstawy prawne:  
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112 poz. 654z późn. zm.);  
Ustawa Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r (Dz. U. z 2009, nr 52, poz.417 z późn. zm.) 
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w 
związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 
95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz.Urz.UE L 119 s.1)  
 
 
icon