close
InstagramYoutubetiktok

Regulamin

REGULAMIN

KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ PRIMADENT


Umawianie Pacjentów na wizytę


Zajmujemy się przede wszystkim leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z Pacjentem na wstępnej konsultacji. Na każdą wizytę Pacjent powinien się zapisać po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty telefonicznie lub osobiście. Pacjenci są zapisywani i obsługiwani przez wykwalifikowany i doświadczony zespół pracujący na Rejestracji Kliniki Primadent zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rejestracja po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu lub po otrzymaniu informacji od lekarza umawia wizytę w zależności od planowanego zabiegu. 
W trosce o Państwa bezpieczeństwo pomiędzy przyjmowanymi Pacjentami niezbędne są dodatkowe 10 minutowe przerwy potrzebne do zdezynfekowania i przygotowania gabinetu do przyjęcia kolejnego Pacjenta. Lekarz nie udziela konsultacji dotyczących wariantów leczenia przez telefon ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu stomatologicznym w gabinecie (możliwe są konsultacje i porady telefoniczne po zabiegach). W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych Rejestracja może odmówić umówienia Pacjenta na wizytę, jak również Lekarz może odmówić przyjęcia Pacjenta.


Potwierdzanie wizyt


Każda wizyta potwierdzana jest standardowo z 1-dniowym wyprzedzeniem przez Rejestrację Kliniki poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku braku możliwości skontaktowania się, wysyłana jest wiadomość SMS lub mail z prośbą o potwierdzenie wizyty. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji zwrotnej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego wizytę umówiony termin zostaje anulowany. Jeśli Pacjent ma wyznaczone kilka terminów wizyt i nie ma z nim kontaktu oraz nie zgłosił się na wizytę, to każdy kolejny umówiony termin zostaje anulowany. W razie zmiany numeru kontaktowego i adresu email prosimy o poinformowanie o tym fakcie Rejestrację. Pacjent mieszkający zagranicą zobowiązany jest zgłosić ten fakt Rejestracji oraz podać dodatkowo polski kontaktowy numer telefonu i/lub do bliskiej osoby mieszkającej w Polsce, w celu bezproblemowego kontaktu. W przypadku braku potwierdzenia wizyty ze strony Rejestracji, obowiązkiem Pacjenta jest kontakt z Kliniką, w celu upewnienia się, że dana wizyta jest aktualna. Jeżeli z jakiejś przyczyny Pacjent nie może przybyć na umówioną wizytę, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym Rejestrację Kliniki.


Kolejność przyjmowania Pacjentów


Bezwzględne pierwszeństwo przyjęcia mają osoby zapisane na wizytę. Zależy nam na dobrej organizacji pracy Kliniki, szanujemy czas naszych Pacjentów i staramy się przyjmować wszystkich punktualnie. Niestety, czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają (nawet standardowego leczenia nie można precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych). Może się, więc zdarzyć, że kolejny Pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem, za co z góry przepraszamy i prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.


Spóźnienie na wizytę i odwoływanie wizyt


Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty, która skutkuje opłatą za nieodwołanie wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany na wizytę Pacjent lub ponadplanowy Pacjent z bólem/awarią/po urazie/wypadku.
Obowiązkiem Pacjenta jest powiadomienie Rejestracji Kliniki o rezygnacji z umówionej wizyty, ponieważ opłata za nieodwołanie wizyty i zarezerwowany bez potrzeby czas lekarza i asystentki lub higienisty wynosi 200,00 PLN za każde 30 minut. Prosimy o odwołanie wizyty 1 dzień wcześniej. Dzięki temu, inny Pacjent z listy priorytetowej lub z bólem/awarią/po urazie/wypadku będzie mógł skorzystać z tego zwolnionego w grafiku miejsca. Dla osób, które dwukrotnie odwołały wizytę na mniej niż 24 godziny przed jej terminem i/lub nie stawiły się na jednej wizycie, warunkiem ustalenia kolejnej wizyty jest wpłacenie 300-500 PLN zadatku z tytułu potwierdzenia rezerwacji wizyty. Zadatek jest zwracany na koniec leczenia, a w przypadku niestawienia się na wizytę przepada. W przypadku, gdy zadatek przepadnie warunkiem koniecznym do ustalenia kolejnego terminu będzie ponowne jego wpłacenie w kwocie 300-500 PLN w celu potwierdzenia rezerwacji terminu.


Płatności i plan leczenia


W Klinice Primadent akceptujemy następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza, karta kredytowa, raty (po spełnieniu wymaganych formalności przed planowaną wizytą). Decyzja kredytowa uzależniona jest od oceny ryzyka i indywidualnej sytuacji Pacjenta i dopiero po pozytywnej decyzji kredytowej planowane są wizyty. Istnieje możliwość płatności przelewem (przedpłaty) jedynie w przypadku, jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym Kliniki najpóźniej na 2 dni przed planowaną wizytą. 
Pacjent ponosi opłaty za wykonane usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem, który dostępny jest w Rejestracji Kliniki, gabinecie stomatologicznym oraz na stronie internetowej https://www.primadent.pl/cennik-uslug/. Wykonanie planowanej u Pacjenta pracy protetycznej nastąpi po wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% jej wartości, przed rozpoczęciem leczenia i opłaceniu pozostałej kwoty przed oddaniem pracy protetycznej. Plan leczenia przedstawiony na konsultacji oraz jego koszt jest orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na złożoność tego typu leczenia. O wszystkich ewentualnych zmianach planu leczenia oraz kosztach, Pacjent zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku niejasności, co do planu bądź kosztów leczenia, prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym za pośrednictwem Rejestracji.


Pacjenci z bólem, awarią po godz. 19:00, w weekend lub święta


Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla Pacjentów „bólowych” ani nagłych przypadków. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby będące naszymi stałymi i długoletnimi Pacjentami, którym staramy się nigdy nie odmawiać pomocy, np. w przypadku powikłań bólowych lub wymagających szybkiej interwencji lekarza. Tacy Pacjenci płacą za leczenie regularną cenę z cennika. Przez pojęcie stały i długoletni Pacjent należy rozumieć Pacjenta, który zgłasza się na wizyty co 6/12 miesięcy. Wszystkich innych Pacjentów pierwszorazowych i nie będących naszymi stałymi i systematycznymi klientami oraz niezapisanych w weekend lub święta z wyprzedzeniem, obowiązują ceny o 50% wyższe niż z cennika(w tygodniu od poniedziałku do piątku po godz. 19:00 o 50% wyższe ceny). Osoby z bólem lub awarią w miarę możliwości przyjmiemy w danym dniu, w godzinach pracy Kliniki, pomiędzy wcześniej umówionymi Pacjentami (przy wygospodarowaniu rezerwy czasowej, co czasami wiąże się z oczekiwaniem w poczekalni). Prosimy o kontakt z Kliniką, z odpowiednim wyprzedzeniem, podamy wówczas przybliżony przedział czasowy przyjęcia przez lekarza, dzięki temu nie będą musieli Państwo czekać na przyjęcie tracąc swój czas. Prosimy wziąć pod uwagę, iż może zdarzyć się sytuacja, że nie będzie możliwości przyjęcia Pacjenta w danym dniu. Wówczas wyznaczamy termin w dniu kolejnym.


Leczenie dzieci (małoletnich do 16 roku życia)


Lekarz zgodnie z art. 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie może wykonać zabiegu, przeprowadzić leczenia lub diagnostyki (przeglądu i/lub dokumentację RTG) u Pacjenta małoletniego poniżej 16 roku życia, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego. Dlatego w przypadku, jeśli dziecko przychodzi na wizytę bez rodzica lub opiekuna ustawowego (np. z babcią, dziadkiem, ciocią itp.) wymagana jest wówczas pisemna zgoda rodzica lub opiekuna ustawowego oraz potwierdzenie telefoniczne jego danych osobowych przez pracownika Rejestracji. 


Rękojmia


W trosce o dobro Pacjenta pracownicy Kliniki wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy 2-letniej rękojmi na leczenie zachowawcze (wypełnienia) oraz na leczenie protetyczne (korony, mosty, licówki, onlay, inlay, wkłady koronowo-korzeniowe). Na wypełnienia wykonywane pod mikroskopem i leczenie kanałowe udzielamy 5-letniej rękojmi. Rocznej rękojmi udzielamy na wypełnienia w zębach mlecznych (z wyłączeniem wypełnień wykonywanych w syropie Dormicum). Na protezy udzielamy rocznej rękojmi. Natomiast na implanty: Ankylos 10-letniej, Astra dożywotniej rękojmi. Warunkiem utrzymania rękojmi jest stosowanie się do zaleceń lekarza oraz zgłaszanie się na regularne wizyty kontrolne (co 6 miesięcy), podczas których (jeśli zajdzie taka potrzeba) wykonane będą konieczne, odpłatne zabiegi podtrzymujące efekty leczenia (np. skaling, fluoryzacja itp.) oraz zdjęcia RTG lub CBVT. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent: przerwał zaplanowane leczenie, nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej, nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia, użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza, samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego, uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień, cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami), nie uzupełnił braków zębowych (wskutek czego dochodzi do przeciążeń i zaburzeń zgryzu), ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez, uszkodził protezę poza jamą ustną. 


Udostępnianie dokumentacji medycznej


Zasady udostępniania dokumentacji medycznej dostępne są w Rejestracji Kliniki oraz na naszej stronie internetowej www.primadent.pl w zakładce Strefa Pacjenta – Regulamin Pacjenta Kliniki Primadent https://www.primadent.pl/strefa-pacjenta/regulamin. 


Ankieta zdrowia


Każdy Pacjent w czasie pierwszej (lub kolejnej wizyty) jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zdrowia (aktualizacji ankiety w przypadku zmian stanu zdrowia lub przyjmowanych leków), czyli wywiadu lekarskiego. Odmowa wypełnienia, może skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza.


Warunki umieszczania / pozostawiania odzieży wierzchniej i rzeczy osobistych w poczekalni


Personel Kliniki nie odpowiada za rzeczy Pacjentów pozostawione w szafach i  poczekalniach. Poczekalnia (w tym szafa na odzież wierzchnią) jest miejscem ogólnodostępnym. W związku z tym, nie należy pozostawiać bez nadzoru (w tym w szafie na odzież wierzchnią) przedmiotów wartościowych. W przypadku potrzeby zabezpieczenia przedmiotów wartościowych należy poinformować o tym fakcie personel Rejestracji lub Lekarza i przekazać  w/w rzeczy na przechowanie w odrębnym niż poczekalnia pomieszczeniu.


Bezpieczeństwo i zasady wewnętrzne 


Na terenie Kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających. Klinika może odmówić leczenia Pacjentów będących pod wpływem napojów alkoholowych i innych środków odurzających, również w przypadku z góry zamówionego i opłaconego zabiegu. W takiej sytuacji Pacjent ponosi wszelkie koszty związane z anulowaniem wizyty. 
W sytuacji obwiązywania na terenie kraju określonych ograniczeń, nakazów i zakazów np. w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Klinika wdraża własne postępowanie i procedury, które mają na celu zapewnienie Pacjentom i Pracownikom Kliniki poczucie bezpieczeństwa oraz ograniczenie ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych do możliwego minimum. Rozpoczęcie leczenia w naszej Klinice oznacza świadomą akceptację i stosowanie się do wszystkich tych procedur. Odmowa zastosowania się do wewnętrznych procedur, może skutkować odmową przyjęcia i udzielania świadczeń zdrowotnych przez Klinikę.


Ogólne zasady udzielania świadczeń w NZOZ Primadent s.c. zostały ujęte w niniejszym Regulaminie Pacjenta Kliniki Primadent, który w zaktualizowanej formie obowiązuje od 01.01.2022 r.
Rozpoczęcie leczenia w naszej placówce oznacza świadomą akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


Naszą misją jest ciągły rozwój, doskonalenie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym możemy pomagać Pacjentom w osiąganiu lepszej jakości życia. Dbając o profesjonalne standardy świadczeń stomatologicznych oraz obsługi chcemy, żeby każdy Pacjent wychodził uśmiechnięty i usatysfakcjonowany z osiągniętych rezultatów. Spełnij swoje marzenia o pięknym i zdrowym uśmiechu i już dziś umów się na konsultację!

 

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych.  
2)  Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną: 
•  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, 
•  osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie,  
•  uprawnionym organom.  
3)  Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujących formach*:  
•  do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,  
•  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,  
•  poprzez wydanie kserokopii, 
•  dokumentacja diagnostyczna (zdjęcia RVG, zdjęcie panoramiczne, tomografia komputerowa) wydawane są w formie 
cyfrowej na elektronicznym nośniku danych, 
•  zdjęcia fotograficzne pacjenta wydawane są w formie cyfrowej na elektronicznym nośniku danych. 
4)  Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.  
5)  Wgląd w dokumentację medyczną następuje w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie. 
6) W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona  przez  niego  składa  pisemny,  ustny  lub  w  formie  elektronicznej  wniosek o wydanie  dokumentacji  medycznej.  W  formie  pisemnej  wniosek  jest  dostępny  w  Rejestracji  

NZOZ  Primadent  s.c.  Do  wniosku  należy  dołączyć  pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej. 
7)  Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy z dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.  
8)  Dokumentacja wydawana jest niezwłocznie od złożenia wniosku, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, po ustaleniu terminu wydania dokumentacji. 
9) Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii NZOZ Primadent s.c. pobiera opłatę: 
•  0,34 zł brutto za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej, 
•  9,68 zł brutto za 1 stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej, 
•  1,94 zł brutto za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych (wersja elektroniczna na płycie CD). 1  
10)  Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy, opłata nie jest pobierana. 
11)  Jeżeli  pacjent  wnosi  o  przesłanie  dokumentacji  medycznej  drogą  pocztową  lub  kurierem,  to  ustala  się  koszt takiego przesłania,  a  następnie  informuje  pacjenta.  Dokumentacja  jest  wysyłana  dopiero  po  zaksięgowaniu  wpłaty  od  pacjenta  za  koszty wysłania drogą pocztowa lub kurierem. Podstawy prawne:  
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112 poz. 654z późn. zm.);  
Ustawa Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r (Dz. U. z 2009, nr 52, poz.417 z późn. zm.) 
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE L 119 s.1)  

 

 

icon
Zgoda
Szczegóły
O plikach cookie
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.

Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody
Odmowa
Spersonalizuj
Zapisz wybrane
Zezwól na wszystkie icon